Ulike foreldrestiler påvirker barna på forskjellige måter

Men hvilken foreldrestil er best for barn og foreldre? 

Det finnes ulike måter å være forelder på, og ofte preger våre verdier og livssyn foreldrestilen vår. Alle foreldre forsøker å finne en strategi for hvordan de skal håndtere og oppdra barna sine. Vår foreldrestil påvirker barna på ulike måter.  I Sterk&Klar snakker vi om tre ulike foreldrestiler, basert på skiller trukket opp av utviklingspsykolog, Diana Baumrind. Det er viktig å merke seg at dette er arketyper, og derfor vil de fleste oppleve at deres foreldrestil ikke nødvendigvis lar seg plassere i den ene eller andre kategorien, men et sted i mellom.

Den autoritære foreldrestilen

Autoritære foreldre er strenge. Å være streng er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men i kombinasjon med høye krav, høye forventninger og lite interesse for hva barnet mener eller føler, kan denne foreldrestilen slå dårlig ut. En autoritær foreldrestil handler om at mor eller far vet best, de definerer reglene og grensene, og barnet må bare innrette seg deretter. Det forventes at barnet respekterer og oppfyller kravene som er satt, uten å stille spørsmål. Brytes reglene, venter det ofte en streng straff. Det utøves en form for psykologisk kontroll med skam, skyld og tilbakeholding av kjærlighet.

Den ettergivende foreldrestilen

En ettergivende forelder er stikk motsatt av en autoritær forelder. Det settes ikke noen særlig grenser og barnet er ofte fri til å gjøre som det vil. Ofte blandes rollene og forelderen involverer barnet i problemstillinger som er langt forbi barnets evne og kompetanse til å håndtere eller mene noe om. Den ettergivende forelderen ser på seg selv som en ressurs barnet kan oppsøke ved behov, men tar ikke noen aktiv rolle i å forme barnet på noen måte.

 

Den autoritative foreldrestilen

En autoritativ forelder setter tydelige grenser, men gir også grenseløst med kjærlighet. Det som skiller denne foreldrestilen fra den autoritære, er nettopp varmen. Det er en foreldrestil der forelderen har kontroll og makt, men dette kombineres med varme og dialog.

Forelderen tar sin plass som veileder og rådgiver for barnet, og er flink med oppmuntring og ros hele veien. Barnet blir lyttet til og forstått, men forelderen setter de grensene som den mener er best, med barnets beste for øyet.

 

Hva fungerer best?

Den autoritative foreldrestilen var Baumrinds ideelle foreldrestil. Hennes forskning viste at det er denne som fungerer best. Der et barn med autoritære foreldre er lydig grunnet frykt for straff og konsekvenser, får et barn med autoritative foreldre mye ros for å følge reglene som er satt. Ros og positivt fokus er mer motiverende enn en overhengende trussel om straff. Barn trenger at foreldre setter grenser. Dette oppleves trygt. Å vokse opp med ettergivende foreldre kan gjøre det vanskelig å finne ut hvor grensene går, i og med at det ikke er satt noen grenser. Det kan føre til at barnet, i jakten på motstand, beveger seg langt forbi hva som ville vært vanlig for et barn som har fått satt tydelige grenser.

Gjennom den autoritative foreldrestilen får barnet ros, tilbakemeldinger på både det som er bra og dårlig, og tydelige grenser. Dette er derfor den foreldrestilen vi anbefaler for alle foreldre.

Foto: Shutterstock